fbpx

Özgül Öğrenme Güçlüğü 1Özgül Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG) Nedir?

ÖÖG bireylerin günlük iletişim dili, konuşma, dinleme, pratik düşünme alanlarında ve bu alanların yanı sıra akademik başarı, okuma, yazma, hesaplamada yaş grubuna oranla yaşadığı güçlüklere verilen isimdir.

TOPLUMDA YAYGIN BİLİNENİN AKSİNE!

Özgül Öğrenme Güçlüğü: Zihinsel yetersizlik (IQ ≤ 70), Sınırda zeka (IQ 71 – 84), Düşük sosyo-ekonomik düzey İLE ALAKALI DEĞİLDİR!!!

Bir bireyin ÖÖG tanısı alabilmesi için IQ puanı 84 ve üzeri olmalıdır!

ÖÖG’nin yaygınlığını örnekleyecek olursak günümüzde HER 20 ÇOCUKTAN 1’i ÖÖG TANISI ALMAKTADIR!

Erkek bireylerde kadınlara göre daha sık görülmektedir!

Matematik problemlerini çözebilme, neden-sonuç ilişkisi kurma, söyleneni eş zamanlı yazabilme yetisindeki aksaklıklardan ötürü çoğu zaman ÖÖG tanısı alan bireylerde akademik başarısızlık görülmektedir.

Akademik alandaki başarısızlıklar özelliğine göre üç temel alanda özetlenebilir:

Disleksi (Dyslexia): Heceler, kelimeler, cümleler ve paragrafları okumada ve anlamada oluşan zorluklardır. En sık görülen tiptir! Örneklemek gerekirse; harfleri, sayıları ayna görüntüsünde okuma (b yerine d, p yerine q vb.)

Disgrafi (Dysgraphia): Bireylerin dinlediği ya da gördüğü metinleri yazıya aktarmada yaşanılan aksaklıkları tanımlar. Noktalama işaretleri, büyük-küçük harf kuralları, ayna görüntüsünde yazma, harf eksiltme, fazladan harf ekleme gibi başlıca sorunlar görülebilir.

Diskalkuli (Dyscalculia): Matematik işlemlerini çözme, formülleri hatırlama, problemi anlama, işlemin gerektirdiği stratejileri geliştirmede ve paraları hesaplamada yaşanılan zorluklardır.

ÖÖG’nin giderilmesi ve iyileştirilmesinde Okul Öğretmeni, Psikolog, Özel Eğitim Öğretmeni ve Veli’nin paralel çalışmalar yapması, iş birliği içerisinde bir yol izlemesi ÇOK ÖENMLİDİR!